Wykład 3
Metody arteterapeutyczne wspierające kompetencje emocjonalno-społeczne podopiecznego w nowej rzeczywistości
Prelekcja dotycząca rozwijania najważniejszych kompetencji emocjonalno-społecznych u podopiecznych. Omówimy wykorzystanie różnych technik arteterapii i sposoby ich dobierania do pracy z określonymi problemami u dzieci i młodzieży.
Piątek, 20 maja
  • Obserwacja zachowań podopiecznego podczas pracy w grupie rówieśniczej oraz indywidualnie. Monitorowanie reakcji i emocji podczas sytuacji stresowych i podczas zabawy. Wskazówki, dzięki którym z łatwością wyciągniesz wnioski z obserwacji, ocenisz etap rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka, wskażesz cele zajęć arteterapeutycznych oraz opracujesz indywidualny plan zajęć dostosowany do potrzeb podopiecznego.
  • Techniki pracy z dzieckiem wycofanym, nieśmiałym, mającym problemy z komunikowaniem własnych potrzeb – przykłady ćwiczeń z zakresu plastykoterapii, które rozwijają sferę emocjonalną dziecka i pozwalają na niewerbalne wyrażanie uczuć.
  • Metody terapeutyczne dostosowane do podopiecznego nieadekwatnie reagującego w sytuacjach stresowych i mającego problemy z wyrażaniem emocji i odczytywaniem emocji innych osób. Relaksacja, wyciszenie i elementy dramoterapii pozwalające na głębsze poznanie siebie, własnych emocji oraz emocji innych ludzi.
  • Jak uczyć dobrych praktyk i postaw, poprzez technikę obserwacji i naśladownictwa przez podopiecznego podczas terapii indywidualnej.