Muzykoterapia
Metody twórcze wykorzystujące muzykę jako forma wspierania rozwoju psychomotorycznego dzieci.

Koncepcja nazwana przez Orffa muzyką elementarną powstała na bazie praktycznych doświadczeń W muzyce wymienionych rodzajów fascynowała go prostota melodii i rytmiki. Metoda Orffa jest rozpowszechniana przez Instytut Orffa, działający w Salzburgu. Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła.

WSTĘP

Dźwięki towarzyszą człowiekowi od momentu jego narodzenia, a nawet wcześniej. Już w życiu płodowym nienarodzone jeszcze dziecko przejawia reakcje na bodźce akustyczne chociaż wrażliwość każdego z nas na odbiór muzyki jest inna. W odmienny sposób możemy interpretować i odbierać ten sam utwór. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze wprowadzanie dziecka w świat muzyki przez osoby dorosłe, organizowanie z nią kontaktu, pobudzanie wyobraźni muzycznej poprzez dostarczanie mu różnorodnych bodźców, wzbogacających jego doświadczenie.

Muzyka pozwala w sposób niewerbalny wyrazić siebie, pomaga przezwyciężyć monotonię, nawiązać kontakt z innymi, daje możliwość odbioru doznań miłych i przyjemnych, może też być źródłem odprężenia. Dzięki muzyce możemy rozwijać świadomość własnego ciała, uczyć koncentracji uwagi, ćwiczyć pamięć i wyobraźnię. Ruch przy muzyce kształtuje rozwój gracji ruchów, umiejętność współdziałania w grupie, a także poczucie sprawstwa.

 

Muzyka wyzwala w dziecku siły, które w innej sytuacji nie mogłyby się rozwijać.

Carl Orff

Muzyka stanowi w pracy z dziećmi bardzo istotny element i pełni wiele ważnych funkcji: pozwala zrozumieć otaczający świat, dostarcza radości, pomaga odreagować napięcia;, pozytywnie wpływa na ogólny rozwój i funkcjonowanie organizmu: układu kostno - stawowego, krążenia, nerwowego; wspomaga rozwój emocjonalny – dziecko może zidentyfikować i wyrazić swoje emocje i pragnienia.

Przeżycia estetyczne czynią człowieka wrażliwym na różne przejawy życia oraz inspirują do nowego spojrzenia na świat. Muzyka ćwiczy i wspomaga zmysły, prowadząc do współdziałania pomiędzy słyszeniem, widzeniem i dotykiem.

Niezaprzeczalne są jej wartości wychowawcze: kształtowanie kultury muzycznej, rozwijanie umiejętności słuchania, rozumienie własnych emocji, poznawanie obyczajów i warunków życia; rozbudzanie zainteresowań i sympatii do ludzi, kształtowanie umiejętności wypowiadania się, odczuwania piękna, rozwijanie poczucia więzi grupowej oraz zgodnego współdziałania.

Kontakt z muzyką jest dla dziecka źródłem twórczych poczynań, różnorodnych poszukiwań, stymuluje dziecko do samo wyrażania się. Kontakt z muzyką rozwija pozytywne cechy charakteru, zdolności poznawcze, a cała osobowość kształtowana jest harmonijnie i wielostronnie. Istnieje duża zależność rozwoju aktywności zabawowej dziecka od poziomu i ilości prowadzonych w przedszkolu zabaw i zajęć muzycznych.

Ponadto zajęcia prowadzone metodami wykorzystującymi muzykę dają dzieciom wiele radości dlatego warto je jak najczęściej prowadzić zarówno w pracy nauczycieli jak i terapeutów.

Pedagogika Carla Orffa:

Carl Orff, niemiecki kompozytor, pedagog i dyrygent wysokiej klasy wszechstronny muzyk: kompozytor, nauczycielem akademickim., przedstawiciel prymitywizmu muzycznego. Należy do najwybitniejszych kompozytorów muzyki w XX w. Jego utwory niejednokrotnie wykonywane były na wielu najważniejszych uroczystościach państwowych i międzynarodowych w Niemczech. Jego adaptacje i utwory własne były wysoko cenione w Niemczech. Na rozwój jego postawy twórczej i talentu wywarły wpływ: sztuka antyczna, sztuka prymitywna – ludowa i sztuka egzotyczna.

Koncepcja nazwana przez Orffa muzyką elementarną powstała na bazie praktycznych doświadczeń. W muzyce wymienionych rodzajów fascynowała go prostota melodii i rytmiki. Metoda Orffa jest rozpowszechniana przez Instytut Orffa, działający w Salzburgu.

Carl Orff opracował własną metodę wychowania muzycznego dzieci, której głównym elementem jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych (tzw. instrumentarium Orffa, w skład którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne). Duży nacisk kładzie się na improwizację i rozwijanie ekspresji, najważniejszym elementem w muzykowaniu jest rytm.

Metoda Carla Orffa opiera się na trzech zasadach:

 • nauczanie muzyki poprzez zabawę;
 • rozwijanie muzykalności dzieci,
 • integracja muzyki, słowa i ruchu,

Twórca tej metody uważał, iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w korelacji z kulturą rytmiczno - muzyczną i kulturą słowa. Te trzy czynniki – muzyka, mowa, ruch przenikają się wzajemnie i dają dziecku możliwość rozwijania inwencji twórczej i samoekspresji. Przeznaczona jest dla dzieci zarówno z normą intelektualnych jak i niepełnosprawnych umysłowo. Wykorzystanie jej wymaga jedynie dostosowania treści i stopnia trudności wykonywanych zadań do aktualnych możliwości rozwojowych dzieci. Metoda Orffa jest również szeroko wykorzystywana w muzykoterapii dorosłych

 

Muzyka - punktem wyjścia do budowania prostych form muzycznych jest moment, gdy dziecko potrafi zaśpiewać tekst z własną melodią. Melodię dziecko tworzy przy użyciu instrumentów perkusyjnych. Dzieci muzykują, tworzą małe zespoły. Zdolniejsze dzieci próbują same dyrygować powstałym zespołem. Początkowo dzieci zapoznają się z różnymi utworami muzycznymi , poznają tonacje, zasady tworzenia melodii i akompaniamentu. Następnie samodzielnie podejmują proces tworzenia.

Mowa ( słowo) - ćwiczenia mowy służą przygotowaniu do prawidłowej dykcji i wzbogacają słownictwo dziecka. Rytmiczność mowy jest źródłem improwizacji głosem, ruchem z udziałem rąk i nóg. Ćwiczenia te odbywają się w 3 formach:

 • dzieci wystukują rytm do słów ,
 • dzieci wyszukują słowa do rytmu,
 • dzieci wymawiają teksty wyliczanek, przysłów , wierszyków w dowolny sposób ( zmiana dynamiki , tempa itp.).

Ruch - głównym celem jest poznanie przez dziecko swoich możliwości ruchowych, wyczucie stosunków przestrzennych, czasowych, doskonalenie współpracy w grupie. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez indywidualne i grupowe eksperymentowanie, odkrywanie i stawianie zadań ruchowych. Szczególne znaczenie odgrywa improwizacja ruchowa. Rozwija fantazję, rytmizuje, nadaje płynność ruchową. Punktem wyjścia są przykłady z własnego otoczenia, ilustracja prostych opowieści, ćwiczenia z piłeczkami, obręczą, ilustracja ruchowa muzyki.

Formy wychowania w systemie muzycznym Carla Orffa:

ŚPIEW - polega na wykonywaniu piosenek dziecięcych, ludowych, fragmentów muzyki poważnej przy akompaniamencie - zwykle perkusyjnym. Główny nacisk Carl Orff kładzie na ekspresję wynikającą z zaangażowania dziecka i na jego możliwości twórcze. Śpiew odgrywa także znacząca rolę podczas realizacji innej formy jaką jest tworzenie muzyki. W tej metodzie nie ma tradycyjnej nauki śpiewu opartej o naukę piosenek.

RUCH PRZY MUZYCE - nie ma ustalonych reguł poruszania się. Ruch jest spontaniczny o kreatywnym charakterze. Jest swobodny, zależy od wewnętrznego nastroju dziecka. Początkowo ma on bardzo prosta formę: bieg, marsz, podskoki. Następnie ewoluuje nabierając charakteru improwizacji , by w efekcie stać się ruchem kreatywnym . Nie ma w tej formie żadnego wzorca, to co dziecko tworzy jest całkowicie efektem wyobraźni i aktywności dziecka inspirowanej poprzez konkretna sytuację, opowieść, baśń czy rysunek. Szczególną formę twórczości stanowi improwizacja ruchowa wymagająca kreatywności, zrytmizowania i płynności ruchu, a jednocześnie jest podporządkowana jakiemuś generalnemu poleceniu np. wykonaniu na pauzę w muzyce figur.

GRA NA INSTRUMENTACH – pełni szczególną rolę w systemie Orffa. Dzieci mają kontakt z instrumentami już od samego początku. Repertuar do wykonania przy pomocy instrumentów jest dobierany w ten sposób, aby nie znużyć i nie zniechęcić dzieci.

SŁUCHANIE MUZYKI – w tej metodzie dzieci mają okazję przysłuchiwania się dźwiękom, dostrzegają barwę instrumentów, rozwijają wrażliwość na ich współbrzmienie. Słuchanie muzyki stosuje się podczas wspólnej improwizacji odtwarzania muzyki i gry na instrumentach. Metoda ta daje możliwość przygotowania dzieci do percepcji muzyki.

TWORZENIE MUZYKI – stanowi jeden z podstawowych filarów omawianego systemu. Przybiera kształt improwizacji wokalnej, instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej i ruchowej. Początkowo w pracy z dziećmi młodszymi jest całkowicie swobodna, niezależna, nie ograniczana żadnymi regułami. Na kolejnych etapach tworzenia muzyki, gdy dzieci nabierają większego doświadczenia stosowany jest pewna forma improwizacji kierowanej. Prowadzący może już dzieciom narzucić zasady rządzące ich improwizowaniem, np. dobór instrumentów, kształtowania linii melodycznej, rytmu czy formy muzycznej.

Nauka improwizacji muzycznej przebiega w kilku etapach. Są to improwizacje:

 • słowno-rytmiczne – służą do wprowadzania wartości rytmicznych i ich różnego grupowania. Dzieci improwizują rytm do imion, nazw, zdań, przysłów, porzekadeł, wierszy. Należy zwracać uwagę, aby zrytmizowany tekst pozostawał w zgodzie z prozodią (zgodność akcentów muz. z akcentami występującymi w języku). Rytmizacja mowy może być następnie wykonana na kilka różnych sposobów, np. z klaskaniem, tupaniem, uderzaniem dłońmi o uda, pstrykaniem palcami, z różnicowaniem dynamiki, tempa itp.
 • echo rytmiczne i kanon rytmiczny – początki nauki improwizacji rytmicznej związane są z naśladowaniem rytmu wykonanego przez nauczyciela na zasadzie echa. Drugi etap pracy z echem rytm. polega na wprowadzaniu przez dziecko zmian dynamiki i barwy dźwięku. Nauczyciel podaje rytm cicho, dziecko powtarza go głośno i odwrotnie. Nauczyciel – klaskaniem, dziecko – tupiąc lub pstrykając. Kontynuacją echa rytmicznego są kanony rytmiczne . Istota kanonu jest identyczna jak echa. Chodzi o zapamiętanie i powtórzenie słuchanego rytmu. Kanon jest jednak nieco trudniejszy z uwagi na konieczność łączenia wykonywania frazy ze słuchaniem następnej. Dlatego nie mogą to być przypadkowe rytmy.
 • improwizacje rytmiczno-melodyczne – przykładem może tu być układanie melodii do własnego imienia, nazw zwierząt, kwiatów, owoców lub warzyw. Inną formą są śpiewanki muzyczne. Mają charakter ekspresji własnej dziecka, którego zadaniem jest opowiedzenie jakiejś historyjki lub odpowiedź śpiewem na pytanie nauczyciela. Oznacza to, że dziecko jednocześnie tworzy opowiadanie, buduje wypowiedź i wymyśla melodię w dowolnym rytmie. Trudniejszym zadaniem jest układanie melodii do podanego rytmu. Tego rodzaju twórczość jest improwizacją kierowaną i polega na ułożeniu melodii wokalnie lub instrumentalnie do podanego rytmu. Rytm ten może być rytmizowanym tekstem, a ułożenie do niego melodii uczyni z całości stworzoną przez dzieci piosenkę.
 • ostinata rytmiczne – zadaniem dzieci jest wymyślenie figury rytmicznej złożonej z jednego, dwu lub większej ilości taktów. W kolejnym etapie ćwiczenia rytmy te można w dowolny sposób realizować, np. klaskaniem, pstrykaniem, kląskaniem, tupaniem, grą na instrumentach Orffa. Następnie można je różnicować pod względem barwy, tempa lub dynamiki. Ostinatowe figury rytmiczne mogą posłużyć jako akompaniament do improwizowanej melodii lub rytmu, bądź też śpiewanej piosenki.
 • rondo rytmiczne – jest formą muzyczną doskonale nadającą się do nauki improwizacji – zarówno elementarnej, jak i bardziej zaawansowanej. Budowa formalna ronda: ABACADA it w której części zmienne – B, C, D – wykonywane są w formie improwizacji, to tzw. kuplety; części A są natomiast wcześniej ustalonym, stałym i wykonywanym przez wszystkich refrenem.

W Polsce, od 1994 r., przy Akademii Muzycznej im. F. Chopina, istnieje Towarzystwo Carla Orffa organizujące seminaria, prowadzące własną działalność wydawniczą. Powstaje coraz więcej Kół Orffa – oddziałów Towarzystwa zakładanych w dużych miastach. Towarzystwo zostało wpisane do międzynarodowego Forum Orff Schulwerk, dzięki czemu strona polska uzyskała prawo do korzystania z fachowej literatury, przedruku ciekawych artykułów, dostępu do najnowszych informacji. Towarzystwo wydaje okresowo broszurę zawierającą informacje na temat działalności Instytutu w Salzburgu oraz samego Towarzystwa.

Od października 1994 r., przy Akademii Muzycznej w Warszawie istnieje też Studium Wychowania Muzycznego C. Orffa kształcące nauczycieli prowadzących z dziećmi zajęcia muzyczno-ruchowe. Nauczycielki przedszkola mogą skorzystać z warsztatów prowadzonych przez osoby, które ukończyły to studium. Nie będąc instruktorem rytmiki, zdobędą bogatą ofertę zajęć do pracy z dziećmi, którą mogą zastosować przy każdej okazji.

Systematyczne prowadzenie zajęć metodą Carla Orffa wpływa pozytywnie na rozwój psychofizyczny dzieci:

 • rozwija poczucie rytmu i słuch muzyczny;
 • kształtuje wrażliwość i wyobraźnię muzyczną;
 • doskonali pamięć muzyczną;
 • usprawniania koncentrację uwagi i koordynację wzrokowo – ruchową;
 • zwiększa motywację do działania;
 • wzmacnia samoocenę, zwiększa wiarę we własne możliwości;
 • rozwija kreatywność i umiejętność twórczego działania
 • kształtuje zachowania prospołeczne;
 • rozwija umiejętność współdziałania w zespole.

Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

Batia Strauss pochodząca z Izraela pianistka i nauczycielka fortepianu jest twórczynią metody zwanej Aktywnym Słuchaniem Muzyki. U źródła jej powstania znalazło się zainteresowanie autorki przekazywaniem słuchaczom muzyki klasycznej, a zwłaszcza jej percepcją. Przez wiele lat swego życia Batia Strauss popularyzowała swoja metodę prowadząc niemal w całej Europie warsztaty, m.in. w Instytucie Orffa w Salzburgu, wielu miastach Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii oraz Pradze, a także w Warszawie.

Aktywne słuchanie muzyki pojawiło się w Polsce w latach 90-tych XX wieku. Metoda została zaprezentowana w 1996 podczas seminarium C. Orffa w Akademii Muzycznej w Warszawie. Autorce zależało na tym, by słuchanie muzyki nie było tylko bierną, mimowolną czynnością, chciała by stanowiło proces aktywizujący wiele funkcji organizmu .

Tworząc Metodę Aktywnego Słuchania muzyki Batia Strauss autorka pragnęła przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną. Jej zdaniem, nie wszystkie dzieci muszą być w przyszłości muzykami. Ale nawet jeżeli nie maja słuchu i nie potrafią zaśpiewać piosenki, ale chcą aktywnie słuchać i są tą czynnością zainteresowane to mogą z powodzeniem uczestniczyć w zajęciach.

Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Słuchają utworu i wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc albo ruchy taneczne według wskazówek nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych, są to proste ruchy, ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową, a utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności.

Metoda zakłada, iż praca z utworem muzycznym powinno zawierać jak najwięcej elementów przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych środków. Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę oraz w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć cel zamierzony przez nauczyciela. Także nauczyciele wykorzystujący w pracy tę metodę mają dzięki niej możliwość rozwijania własnej aktywności twórczej, nawet jeżeli ich doświadczenie zawodowe nie jest zbyt bogate to mogą stosując tę metodę z powodzeniem rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy.

Istotnym zadaniem nauczyciela jest takie zorganizowanie zajęć, by zaintrygować dzieci proponowanymi treściami , rozbudzić zainteresowanie i chęć działania , wyjść im naprzeciw, tak by pomóc pokonać im ewentualną nieśmiałość.

 

 

 

 

Wybrane zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem Metody Aktywnego Słuchania Muzyki:

 • Brak rywalizacji;
 • Dobrowolność uczestnictwa;
 • Dbałość o dobre samopoczucie dzieci w czasie zajęć;
 • Wydobywanie z utworów muzycznych cech najistotniejszych , również tych poza muzycznych;
 • Tworzenie i wykorzystywanie również instrumentów samodzielnie wykonanych przez dzieci;
 • Stosowanie częstej zmiany instrumentów;
 • Wywołanie w uczestnikach refleksji nad muzyką ;
 • Tworzenie dialogu nauczyciela i dzieci , dyscyplina powinna wynikać, z potrzeb aktywnej realizacji utworu, a nie być wyłącznie elementem systemu wychowawczego.

Ważne, by dzieci zaakceptowały słuchaną muzykę, polubiły ją i wykazywały na nią wrażliwość. Wtedy podświadomie doskonalą się funkcje ich organizmu i wiedza dotyczące : motoryki, rytmu, harmonii, instrumentów. To co doświadczają „ w sobie” i przeżywają wewnętrznie pozostanie w nich do końca życia. Podczas realizacji metody należy wykazać się cierpliwością. Efekty nie będą natychmiastowe, ponieważ jest to długotrwały proces.

 

 

Etapy pracy z utworem muzycznym:

 • Fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi – ten etap rozpoczyna pracę z utworem muzycznym. Tekst , który posłuży nam do fabularyzacji może być bardzo prosty. Dobrze gdy zostanie poprzedzony wprowadzeniem, a także poparty prostymi gestami . Mogą to być także krótkie opowiadania związane z opracowywanym utworem muzycznym . Dzieci wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. To wszystko, a przede wszystkim towarzysząca muzyka sprawiają, że doskonale się przy nim bawią poznając utwór muzyczny.
 • Realizacja w tańcu – proste ruchy taneczne możemy wykonywać nawet z dziećmi w młodszych grupach przedszkolnych , w starszym taniec może być realizowany pojedynczo, w parach lub przy udziale całej grupy – np. taniec w kole , w rozsypce, w rzędach.
 • Gra na instrumentach – na tym etapie powtarzamy fabularyzacje utworu wprowadzając grę na instrumentach. Sposób wydobywania dźwięku prowadzący pokazuje bez użycia instrumentu z wyraźnym synchronem, tak by dzieci mogły sobie wyobrazić dźwięk. Następnie dzieci rozpoczynają grę na instrumentach. Starsze mogą już tworzyć orkiestrę.

Na tym etapie często wykorzystuje się instrumenty samodzielnie wykonane przez dzieci co dodatkowo podnosi atrakcyjność działań.

Uwaga: starajmy się unikać bardzo często popełnianego przez nauczycieli błędu. Nie zabraniajmy dzieciom gdy otrzymują instrument dotknąć go czy spróbować na nim zagrać. Często rozdając instrumenty prowadzący mówi „ kładę przed wami instrumenty. Proszę ich nie dotykać, teraz nie gramy”.

 

Gra na instrumentach jest dla dzieci tak bardzo fascynująca, że naturalną jest chęć natychmiastowego skorzystania przez nie z tej okazji, a my powinniśmy im to umożliwić.

 

Połączenie tańca z instrumentacją – rekomendowany do wykorzystywania w pracy ze starszymi dziećmi , ponieważ wymaga dobrze rozwiniętej koordynacji wzrokowo - słuchowo – ruchowej. Na tym etapie dzieci realizują taniec z jednoczesną grą na instrumentach.

Mówienie o muzyce – nadawanie tytułów utworom muzycznym .

Wyrażanie słuchanej muzyki w formie plastycznej – uczestnicy tworzą ilustracje utworów muzycznych za pomocą różnorodnych technik plastycznych.

Przygotowanie scenek związanych z utworem – dzieci odgrywają scenki dotyczące słuchanego utworu za pomocą technik dramowych i pantominy.

Przygotowanie akompaniamentu do utworu – tworzenie akompaniamentu do wysłuchanego utworu.

Zabawy ruchowe – zabawy na podstawie słuchanych utworów.

Pracując z dziećmi stopniowo wprowadzamy kolejne działania. „ Oswajamy” dzieci z utworami muzycznymi rozszerzając zakres działań i podnosząc ich stopień trudności.

Ta metoda jest bardzo atrakcyjna dla dzieci. Podczas zajęć uczestniczą one w tworzeniu nowych projektów, robią to z entuzjazmem, angażując się w proces twórczy.

Przeprowadzane w różnych krajach badania potwierdzają skuteczność tej metody. Wynika z nich, iż dzieci biorące udział w aktywnym słuchaniu muzyki są bardziej systematyczne i uporządkowane, przejawiają większą motywacją, do działania, zdyscyplinowanie. Nabywają umiejętność działania w zespole, a także odnoszą się z szacunkiem zarówno wobec nauczyciela jak i swoich rówieśników. Ponadto są zdecydowanie wrażliwsze i posiadają bardziej rozwinięty tzw. „smak artystyczny”.

Reasumując możemy stwierdzić  iż Metoda Aktywnego Słuchania muzyki :

 • Zapoznaje dzieci z różnorodnością form muzycznych : muzyka z różnych epok historycznych, ludowa, współczesna,
 • Prezentuje charakterystyczne cechy muzyki : rytm, melodią , harmonię ;
 • Umożliwia poznawanie muzyki w sposób integrowany za pomocą różnych form działania: słuchania muzyki, gry na instrumentach, dramy, pantomimy , sztuk plastycznych;

Do wykorzystania w pracy Metodą Aktywnego Słuchania Muzyki istnieją opracowania następujących utworów:

Opracowania Batii Strauss:

 • Contry Dance- J.F.Haendel
 • Fiesta Aymara- mel. ludowa-Argentyna
 • Galop D. Kabalewski
 • Taniec węgierski- J. Brahms
 • Polka Italiano- S.Rachmaninow 6. Le Basque- ar. J Galway
 • Pizzicato- L. Delibes
 • Marsz turecki- L. van Beethoven
 • Marsz Radeckiego- J. Strauss
 • Moment Musicale- Fr. Schubert

Opracowania uzupełniające:

 • Oh Shwalow- zabawa przy muzyce- oprac.Teresa Oleszko
 • Specknerin- instrumentacja- oprac. Lenka Pospisilowa
 • Czardasz- zabawa z pałeczkami- oprac. Anna Nowińska
 • Woreczki z dzwoneczkami zabawa przy muzyce- oprac. Anna Nowińska
 • Bravado- instrumentacja- oprac. Beata Kubiak

Dzieci z wielkim zadowoleniem uczestniczą w tej formie zajęć. Poza walorami edukacyjnymi ma ona wielkie znaczenie w naturalnym kształceniu zrozumienia zasad współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu, przestrzegania ustalonych reguł, ról i koncentracji. Nawet dzieci nadruchliwe i mające trudności z przestrzeganiem zasad dobrze reagują na proponowane działania i chętnie w nich uczestniczą.

Dlatego Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki ma duże zastosowanie w terapii , gdzie wykorzystywanie jej elementów wpływa korzystnie na psychoruchowy rozwój dzieci.

Mobilna rekreacja muzyczna

Twórcą Mobilnej Rekreacji Muzycznej stanowiącej technikę profilaktyki i terapii muzycznej jest doktor Maciej Kierył. Lekarz anestezjolog, muzykoterapeuta, absolwent studium Muzykoterapii we Wrocławiu. Autor wielu publikacji zarówno naukowych jak i popularyzujących muzykoterapię w Polsce, który już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku wykorzystywał w swojej pracy terapeutyczne właściwości muzyki.

MRM to stymulowany za pomocą muzyki, uporządkowany układ ćwiczeń

 • rytmicznych,
 • ruchowych,
 • perkusyjnych,
 • oddechowych,
 • wyobrażeniowych,
 • relaksacyjnych.

MRM pełni zarówno funkcję terapeutyczną jak i profilaktyczną. Zajęcia prowadzone tą metodą mogą być prowadzone zarówno indywidualnie jak i grupowo. Udział w nich jest całkowicie dobrowolny, a każdy nawet najmniejszy sukces dostrzegany i podkreślany. Metoda nie przewiduje oceniania. Uczestnicy mają ja traktować jako formę zabawy. Mobilna Rekreacja Ruchowa nie posiada sztywnych ram, a wyznacznikiem tempa realizacji celów są umiejętności i możliwości uczestników.

Stosowane ćwiczenia nawiązują do rytmów biologicznych człowieka (wolny spokojny oddech, miarowa akcja serca) i codziennych zachowań: ziewanie, przeciąganie się klaskanie w dłonie, oklepywanie ud, krok marszowy.

W zależności od potrzeb możemy zmieniać kolejność działań , rezygnować z niektórych lub powtarzać je.

Ćwiczenia rozpoczynamy zawsze ekspresją ruchową, a kończymy relaksacją. Optymalnie powinny być prowadzone co najmniej raz w tygodniu i trwać około 45 minut.

 

Tok zajęć przewiduje następujące etapy działania:

ODREAGOWNIE - klaskanie , tupanie , podskoki , gesty , krzyk.

 • Cel: zmniejszenie napięcia psychicznego; wykonanie kilku prostych, spontanicznych, dynamicznych ruchów oraz swoboda emisja głosowa zmniejszają napięcie mięśniowe, co prowadzi do obniżenia napięcia emocjonalnego. Ćwiczenia te obniżają jęk i agresję. Mogą być prowadzone bez podkładu muzycznego lub na tle szybkiej muzyki.

ZRYTMIZOWANIE - klaskanie, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie. Wykorzystujemy aktualne i dawne modne przeboje. Do ruchu dodajemy rytmicznie wypowiadane samogłoski, sylaby, słowa, krótkie zdania, wyliczanki. Powtarzamy rytmiczne motywy w metrum 4/4, ćwiczenie „Echo”. Rytmicznie mruczymy, nucimy. Śpiewamy piosenki marszowe.

 • Cel: pogłębienie ,,odreagowania”, przy równoczesnym, uporządkowaniu” i zintegrowaniu grupy przez wytworzenie poczucia wspólnoty. Stosuje się tu proste ćwiczenia, mniej dynamiczne i wolniejsze niż w I etapie, grupa wykonuje je wspólnie.

UWRAŻLIWIENIE - samodzielna gra na prostych instrumentach lub wyrażanie ruchem, gestem, różnych stanów emocjonalnych ilustrowanych przez muzykę. Obserwujemy kreatywność uczestników, proponujemy zamianę instrumentów, wymyślamy nowe ćwiczenia. „Malujemy” dźwiękiem, „rysujemy” muzykę. Jest to element wychowania muzycznoplastycznego. Podczas takiej zabawy dziecko poznaje swoje ciało, jego reakcje na dotyk powierzchowny i głęboki. Uświadamiamy odbiorcy jego reakcje na delikatne bodźce dźwiękowe, plastyczne i dotykowe. Tempo ćwiczeń zwalniamy, przygotowując pacjenta do relaksu.

Cel: pogłębianie percepcji muzyki, uświadamianie dzieciom ich własnych stanów emocjonalnych, uwrażliwienie na dynamikę, tempo, rytym, itp.

RELAKSACJA - ćwiczenia oddechowe w pozycji siedzącej lub leżącej

Cel: pogłębianie odprężenia fizycznego i psychicznego. Można stosować sugestie słowną spokoju , bezpieczeństwa i ciepła. Często odnosi się tu do przebywania wśród przyrody.

AKTYWIZACJA – łagodna i dynamiczna. Łagodna – to spokojne ćwiczenia w pozycji leżącej, przechodzenie do pozycji stojącej przez siad; dynamiczna – ćwiczenia w tempie . Zwracamy uwagę na stopniowe podnoszenie się z pozycji leżącej. Pamiętamy o ćwiczeniach oddechowych.

Etapem kończącym zajęcia jest rozmowa. Uczestnicy mogą podzielić się wrażeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi zajęć. Mogą wyrazić swoje opinie na temat zajęć , powiedzieć , które z proponowanych ćwiczeń chcieliby powtórzyć. Mogą także sami prezentować własne pomysły.

Stosowanie Mobilnej Rekreacji Ruchowej niesie za sobą efekty zarówno krótko jak i długoterminowe:

 • Efekty bieżące, doraźne – poprawa nastroju, pogłębienie oddechu, poprawa postawy, wzrost lub spadek napięcia mięśniowego,
 • Efekty odroczone (pojawiające się po odbyciu trzykrotnego treningu) – doskonalenie sprawności psychofizycznej , uzyskanie satysfakcji z aktywnego przeżywania muzyki.

W pracy tą metoda wykorzystywane są następujące pomoce i przybory: materace; pianino, odtwarzacze CD, instrumenty perkusyjne wykorzystywane również w ćwiczeniach prowadzonych metodą C. Orffa, instrumenty wykonane przez uczestników, piłki, zabawki grające itp.

W czasie ćwiczeń wykorzystywane są dwa podłoża: twarde i miękkie. Na podłożu twardym wykonywane są ćwiczenia koordynujące, rytmizujące, odreagowanie, taniec i zabawy muzyczne, na miękkim - odreagowujące, rytmizujące, uwrażliwienie i relaksacyjne.

Metoda ta w związku z funkcją profilaktyczną może być z powodzeniem stosowana w przedszkolach, szkołach, domach kultury, ośrodkach wychowawczych i innych instytucjach. Metoda ta jest uwzględnia możliwości odbiorcy będącego na różnym poziomie przygotowania. Umożliwia korzystanie z niej uczestnikom o różnym poziomie rozwoju i sprawności psychofizycznej. Poprzez aktywny kontakt z muzyką daje możliwość doświadczania i poznawania różnorodnych emocji.

Literatura - wybrane pozycje literatury dotyczące aktywnego słuchania muzyki.
 • Bąk B., Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss / Bożena Bąk. – „Bliżej Przedszkola” 2008 nr 7/8 [Magazyn Specjalny z. 1] s. 16-17.
 • Białkowska M., - Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss ,– „Wychowanie w Przedszkolu” 2013 nr 9 s. 40-[41].
 • Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, WSiP, Warszawa 1980.
 • Gloton R., Cero C. Twórcza aktywność dziecka. WSiP, Warszawa 1985.
 • Gniewkowski W., Olszewska I., Metody twórcze w interpretacji Rudolfa Labana i Karola Orffa, Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (397) 1983.
 • Gwarek A. , Wszystko może być muzyką, Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 18-22
 • Kieżel P., Kierył M. , Kurki, pieski i kaczuszki. Rytmizujące zabawy dla małych dzieci, Harmonia, 2011.
 • Malejko S., Aktywność muzyczno-ruchowa : metoda Batii Strauss , „Bliżej Przedszkola” 2006 nr 7/8 [Magazyn Specjalny z. 1] s. 33.
 • Podolska B. ,Z muzyką w przedszkolu. WSiP, Warszawa 1987.
 • Potaczek V., Muzykoterapia w przedszkolu, „Wychowanie w przedszkolu” nr 4/1998, s.296
 • Przychodzińska -Kaciczak M.: Wychowanie muzyczne - idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa: WSiP, 1989
 • Sacher W. Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci. „Impuls”, Kraków 1999.
 • Smoczyńska-Nachtman U., Muzyka dla dzieci – muzykowanie wg koncepcji C. Orfa, WSiP, Warszawa 1990
 • Stasińska K, Instrumentarium Orffa w szkole, WSiP, Warszawa 1996
 • Tarczyński J.: Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, W: Wychowanie Muzyczne w Szkole, 2000/ nr 2 - 3 .
 • Tarczyński J. Próba Polskiej Adaptacji Metody Batii Strauss („Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2002, nr 2)

Joanna Fronczak